سکوت...برای چیست؟؟؟
هوالغیور
محکوم می کنیم در بیانیه ای ...شاید هم راهپیمایی ای ...غزه در آتش
و مگر صدای این ها تا کجا می رسد؟
به اقدامات رسمی و اساسی نیاز است ...نه فقط ما ..
که چرا از کسی صدایی به داد خواهی و اعتراض در نمی آید
وقتی گفته می شود دنیا و مراکز تصمیم گیری اش در قبضه صهیونیست هاست
با تمسخر می گویند ، توهم است ، بیهوده قدرت آنها را بزرگ جلوه می دهید 
 اگر این چنین نیست ...پس چرا در مقابل این همه زور گویی و قتل عام و حتی وقیحانه تر ربودن مقامات دولت حماس
 هیچ سازمانی عملا اقدامی برای جلوگیری از این وحشی گری های صهیونیست ها انجام نمی دهد؟؟؟
 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد کجاست؟
دیدبان حقوق بشر نمی بیند؟؟
شورای امنیت خطری حس نمی کند؟
کجایند مقامات کشورهایی که برای زندانی شدن یک فرد بی ارزش کشورها را تحت بیشترین فشار می گذارند؟؟؟
این فلسطینی هایی که در غزه کشته می شوند، انسان نیستند؟؟
یا جز انسان های مطیع جامعه جهانی نیستند؟!!!؟
.
شاید همه نشسته اند تا کار این چند فلسطینی مبارز تمام شود
وقتی این همه کشتار و فشار و زندان ، نتوانست به آنها بفهماند که نباید در مقابل یک غاصب وحشی بایستند
بگذار هم او، از سر راه برشان دارد .
حتما ، مردم و مقامات و مسئولان مختلف مسلمان و غیر مسلمان می گویند
چقدر خبر کشته شدن یکی دونفر برسد
بگذار کار یکسره شود ...اینها پس از نیم قرن ،وقتی هنوز به سمت مرگ می روند ...با انتخاب دولتی مبارز ،پس ارزانی شان باد مرگ
بگذار به یک باره خیال همه راحت شود .
.
غزه ...اینک مجازات می شود ...برای آنکه فلسطینی ها دولتی برگزیده اند
که دم از مبارزه می زند ...تحریم ها سرش را خم نمی کند ...دیگر از زندان و شکنجه و ربودن و کشته شدن نمی هراسد
اما، مگر ما همان قومی نیستیم که نبی یمان فرموده: اگر صدای کمک خواهی مسلمانی را بشنویم و به یاری اش نرویم ، مسلمان نیستیم؟؟
اینها که خبر های این چنینی شان بخش ثابت اخبار مان شده ...به خدا انسان اند ...در همین نزدیک ما